KúpeľneAkúrenie.com | OBCHODNÉ PODMIENKY | Kúpeľne - Kúrenie - Plyn | Váš obchod s inštalačným, plynovým a kúpeľňovým materiálom

KúpeľneAkúrenie.com
Meno :
Heslo :
NÁKUPNÝ KOŠÍK  (Obsah košíka: 0 položiek, 0 € bez DPH)

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci urobením záväzné objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho
 

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke, ktorého opis, funkcia, technické údaje a parametre sú uvedené priamo v zmluve alebo sú stanovené v technických údajoch výrobcu uvedených v príbalovom letáku - popisce (návodu na obsluhu). Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od dodávateľov alebo iných zmluvných subjektov, hoci sa vždy snažíme tieto informácie overiť z viacerých zdrojov a vykonávame ich kontrolu, tak nemožno ich nepresnosť úplne vylúčiť a pre takýto prípad predávajúci dostojí svojim povinnostiam vyplývajúcich zo zákona dodatočnú nápravou informačných povinností, ako sa o nich dozvie. Kupujúci má právo si pred objednaním tovaru položiť emailom dotaz pre prípadné overenie týchto údajov. Obrázky u výrobkov môžu byť len ilustračnú (napr. rozdiel v farebnom prevedení alebo obsahu setu viac výrobkov - v takom prípade je rozhodujúci popiska výrobku, kde je farba či obsah setu výrobkov detailne popísaný).

Predávajúci sa zaväzuje, že svojim zákazníkom bude dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Českej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamy pozáručných servisných stredísk je-li to pre daný druh tovaru obvyklé.
 

III. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad alebo predajňa predávajúceho, kde predávajúci odovzdá tovar dopravcovi - prepravnej firme na dopravu k zákazníkovi, alebo je miestom osobného odberu.
 

IV. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

a) Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká potvrdením objednávky predávajúcim dňom jej doručenia kupujúcemu. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo podmieniť plnenie alebo úhradou finančnej zálohy kupujúcim a stanovenie lehoty na úhradu takejto zálohy. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy za použitia elektronických prostriedkov musí potvrdenie objednávky obsahovať všetky zákonom predpísané údaje (porov. ust § 53 ods.3 a § 53a Občianskeho zákonníka).

b) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru, vyššie ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overení údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom ako napríklad písomne alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený nezohľadňovať objednávke, ktorej autorizačným požadovaným spôsobom kupujúci odmietne vykonať. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade chyby pri typování ceny.

c) Prípadné storno objednávky je možné vykonať emailom alebo telefonicky (pozri sekcia Kontakty).


V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkach koupelnyatopeni.cz sú vrátane DPH a platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru, tieto zmeny sú vždy priebežne uvádzané v aktualizácii cenníkov. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením celej sumy v hotovosti v predajni predávajúceho alebo pracovníkovi prepravnej firmy. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim.

V prípade, keď kupujúci uskutoční platbu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodávky vybraného tovaru, predávajúci okamžite vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá od spôsobu vrátenie (prevodom, poštovou poukážkou). Akčné ceny sú platné do vypredania zásob a alebo ďalšie aktualizácie ponuky.

Prehľad možných spôsobov úhrad tovarov a ich ceny (vrátane DPH):
a) dobírkou (hotově vodičovi dopravcu pri predaní tovaru)
b) prevodom z účtu na účet oproti zálohovej faktúre (bankovné poplatky hradí zákazník)
c) platbou v hotovosti pri osobnom odbere

 

U tovaru na objednávku alebo atypických výrobkov si vyhradzujeme právo zálohových platieb.


VI. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy (doručením potvrdenej objednávky kupujúcemu). Ak je tovar skladom, dodacia lehota je zvyčajne do piatich pracovných dní podľa prepravných podmienok dopravcu. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom a musíme ho objednať od výrobcov, dodacia lehota sa predlžuje. Tovar expedujeme ihneď po jeho doručení od výrobcov. Presný dátum dodania oznámime na požiadanie.

Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare a nadobúdajú k nemu vlastníckeho práva 

VII. Dopravné podmienky a poštovné

Možnosti spôsobov doručenia zásielky a ich ceny (vrátane DPH):

a) prepravnou službou

 

Jedna objednávka = jedna zásielka
Podmienky pre malé zásielky:

Max. hmotnosť zásielky 30 kg
Max. rozmer zásielky - 2x výška + 2x šírka + dĺžka <3 bm
Pre jednotlivé rozmery platí:
max 80 cm šírka
max 60 cm výška
max 200 cm dĺžka


- U zásielok spĺňajúcich vyššie uvedené podmienky účtujeme dopravné 10Eur
- U zásielok spĺňajúcich vyššie uvedené podmienky a v hodnote tovaru nad 1700 eur doprava zadarmo 
 U zásielok prekračujúcich uvedenú váhu a rozmer účtujeme dopravu nasledovne:         

Váha zásilky v kg

Objem zásilky v m3

Cena dopravy v Eur

50

0,4

 29

75

0,6

 34

100

0,7

 40

150

1

 60

200

1,5

 67

300

2,4

 89

400

3

 108

500

 3,8

 128

700

5,3

 161

1000

7

 215

1500

11

 287

2000

13

 362

2500

15

 451

Pri výpočte prepravného sa vždy počíta vyššia hodnota váha / objem

Na uvedené tabulkové ceny dopravy paletových zásielok poskytujeme zľavu podľa celkovej výšky objednávky:

Pri objednávke 300-500 EUR         -15%

                        501-1000 EUR         -30%

                       1001-1500 EUR        -45%

                       1501-2000 EUR        -60%

                       2001-2500 EUR        -75%

                       2501-3000 EUR        -90%

                       nad 3000 EUR         zdarma

  

U voľne ložené keramiky a kúpeľňového nábytku (popr. zásielok náchylných na poškodenie pri preprave), ktoré spĺňajú rozmerové a váhové požiadavky na dopravu malej zasielky, si vyhradzujeme právo tieto zasílat ako paletovacie podľa vyššie uvedeného cenníku.

 

U zásielok na dobierku účtujeme doběrečné vo výške 3 eur 


b) osobným odberom tovaru - 0 eur  

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade, ak sa zistia porušenia je potrebné spísať reklamačný protokol o porušenosti zásielky priamo s dopravcom! Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňali všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené ak neskoršie reklamáciu o porušenosti obale zásielky bude predávajúci pristupovať na základe podpísaného dodacieho listu, v ktorom kupujúci potvrdzuje neporušenosť vonkajšieho obalu. Vodič prepravnej spoločnosti je povinný zásielku doručiť na adresu, nie ju přemisťivat na miesto, ktoré si určí zákazník. 
Zákazník je povinný zásielku pri prevzatí riadne skontrolovať. V prípade neskoršieho zistenia škody na zásielke nemusia byť braný na prípadnú reklamáciu zreteľ.


 
VIII. Záruka a servis

a) Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje predávajúci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu uvedenú v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho pri osobnom odbere alebo od dopravcu potvrdením prepravného (dodacieho) listu kupujúcim.

b) Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätia v rozvodnej sieti. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, že výrobca alebo ním poverený odborný servis preukáže, že kupujúci neoprávnene do výrobku zasiahol po odstránení pečate výrobcu, alebo, že došlo k mechanickému poškodeniu tovaru.
Je vecou klienta aby si zistil v akom rozsahu platí záručné a pozáručné podmienky na tovar, kúpený v iné krajině.

c) Miestom uplatnenia reklamácie je predajné miesto predávajúceho. O uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru je potrebné spísať zápisnicu o reklamácii, kupujúci v ňom uvedie, ako sa požaduje v rámci možností daných zákonom (porov. ust § 622 Občianskeho zákonníka) reklamáciu vybaviť. V záujme rýchlejšieho vybavenie však odberateľ môže reklamáciu uplatniť priamo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku danej značky, ktorého adresu môžete nájsť na internetových stránkach.

d) Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné preukázať uzavretie kúpnej zmluvy a to najlepšie predložením dokladu o nákupe - faktúry, ďalej záručného listu a podrobne opísať vadu výrobku. Ak sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, to znamená vrátane všetkých manuálov, iného prípadného príslušenstva a podobne, pokiaľ možno, aj zabalené v pôvodnom obale. V prípade nepredloženia záručného listu či pochybnostiach predávajúceho o tom, že s údajmi v ňom nebolo manipulované, nemôže predávajúci reklamáciu odmietnuť, pri určovaní začiatku plynutia záručnej doby bude vychádzať zo svojej evidencie (potvrdený dodací list).
 IX. Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo podľa ust § 53, odseku 7 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14-tich dní od prevzatia tovaru, okrem prípadov výslovne uvedených v odst.8 rovnakého ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Ak kupujúci už schopný tovar vrátiť v pôvodnom stave alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru), je kupujúci povinný chýbajúce hodnotu podľa ustanovenia § 458 ods 1 obč.zák. nahradiť v peniazoch - v praxi sa tak deje formou započítania na predávajúcim vrátenú kúpnu cenu, ktorá je teda spotrebiteľovi vyplatená v zníženej hodnote. Pri odmietnutí zásielky má odosielateĺ právo na úhradu nákladov spojených s odoslaním i vratením zásielky.

Pred odoslaním tovaru na našu adresu je potrebné zaslať (emailom, faxom alebo samostatným, prípadne k tovaru priloženým listom) formálne odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručený predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonnej 14-dňovej lehoty od prevzatia zakúpené veci.

Ak sa tak spotrebiteľ rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale poslať späť predávajúcemu súčasne s odstúpením od zmluvy alebo bez zbytočného odkladu po jeho odoslaní. Predávajúci má právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, pokiaľ tieto náklady skutočne vznikli a predávajúci je bude schopný preukázať.

Prosíme tiež o uvedenie prípadného dôvodu (nie je zákonom vyžadované a ani nie je nami jeho uvedenie podmienená pre vrátenie prostriedkov za cenu tovaru) - pomôžete však nám tak zlepšiť naše služby. Ďakujeme.

Po obdržaní vráteného tovaru budú peniaze za tovar, okrem však poštovného (dopravného), zaslané na adresu kupujúceho alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní podpísaného dobropisu, ktorý je na adresu kupujúceho odoslaný ihneď po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru . Zaslanie tovaru späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú ihneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi.

Vrátenie tovaru po zákonom stanovenej lehote riešime individuálne po vzájomnej dohode.
 

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Niektoré údaje, poskytnuté pri využívaní www.kupelneakurenie.com môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "Zákon"). Týmto zákonom sa riadime a robíme všetko pre to, aby sme tieto osobné údaje ochránili.

Použitie registračných informácií:

* Objednanie tovaru alebo služieb si vyžaduje zadanie niektorých dôležitých údajov z hľadiska ďalšej komunikácie so zákazníkom a následným dodaním objednaného tovaru alebo služieb.
* Registrácia vyžaduje zadanie niektorých dôležitých údajov z hľadiska ďalšej komunikácie so zákazníkom.
* Okrem údajov úmyselne oznámených v rámci registrácie alebo objednanie tovaru naša spoločnosť nevypracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o zákazníkoch, napríklad v čase návštevy www stránok, používanie aplikácie, aktualizácia aplikácie atď
* Všetky údaje, ktoré používateľ počas svojej registrácie alebo objednanie tovaru alebo služieb poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.
* Poskytnuté údaje sú určené len pre zodpovedných pracovníkov našej spoločnosti a nie sú poskytované tretím osobám.
* Všetky údaje získané od používateľov (zákazníkov) slúžia výhradne na účely našej spoločnosti
* Naša spoločnosť urobí maximum pre to, aby ochránila dáta používateľov pred zneužitím a nebude ich poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Polícia Českej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.
 

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v čase vyhotovenia a odoslaní objednávky.

Odoslanú objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný. 
 

XII. Reklamácie poškodené zásielky

Pri prevzatí zásielku prosím dôkladne skontrolujte, či nie je poškodená. Dopravca predloží dodací list, kde svojim podpisom potvrdzujete prevzatie bez výhrad. Po prevzatí zásielky a podpísanie dodacieho listu už budú všetky následné reklamácie na poškodenia zásielky pri preprave zamietnuté